ผิวแดงศราวุธ, วงษ์มณฑาเสรี, ณ ถลางชวลีย์, and อันทะไชยสืบชาติ. “The Development Strategic Tourism Business in Udonthani Province To Enhance Competitive Advantage”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13, no. 1 (April 29, 2019): 195-205. Accessed July 13, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186045.