แก้วมณีชัยศิริสุดา, and เพ็งสวัสดิ์วาโร. “Effective Time Management of School Directors: Causal Factors”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13, no. 2 (August 30, 2019): 215-226. Accessed August 11, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/183862.