พรทวีกุลสัจธรรม, วงศ์คำจันทร์จิตราภรณ์, พันทวีธนาภรณ์, and ชมพูพาทย์คันธทรัพย์. “Learning Styles of Roi Et Rajabhat University Students”. Journal of Roi Et Rajabhat University 12, no. 1 (June 1, 2018): 207-215. Accessed July 9, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/164920.