แก้วมณีชัยศ., and เพ็งสวัสดิ์ว. “Effective Time Management of School Directors: Causal Factors”. Journal of Roi Et Rajabhat University, Vol. 13, no. 2, Aug. 2019, pp. 215-26, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/183862.