ประชามิ่ง ส., พิมขาลี ณ., and อุดมสันต์ น. “The Language Used To Communicate Via Chat Application Line”. Journal of Roi Et Rajabhat University, vol. 11, no. 2, Dec. 2017, pp. 80-89, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/176343.