เพ็ญศักดิ์ณุสรณ์ พ., and สินจินดาวงศ์ ส. “THE GUIDELINES FOR INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT OF BUDDHISM SUNDAY SCHOOL”. Journal of Roi Et Rajabhat University, vol. 12, no. 2, Dec. 2018, pp. 219-27, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/165308.