พรทวีกุลส., วงศ์คำจันทร์จ., พันทวีธ., and ชมพูพาทย์ค. “Learning Styles of Roi Et Rajabhat University Students”. Journal of Roi Et Rajabhat University, Vol. 12, no. 1, June 2018, pp. 207-15, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/164920.