พินิจส., and สุขวัฒนาสินิทธิ์ก. “The Effectiveness of Managerial Accounting Information Affecting Profitability of Business”. Journal of Roi Et Rajabhat University, Vol. 12, no. 1, June 2018, pp. 33-44, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/164786.