[1]
จันทร์เจริญข. and สินจินดาวงศ์ส., “A Teacher Preparation Management System of Education Faculty Roi Et Rajabhat University”, J Roi Et, vol. 13, no. 2, pp. 179-188, Aug. 2019.