[1]
พรทวีกุลส., วงศ์คำจันทร์จ., พันทวีธ., and ชมพูพาทย์ค., “Learning Styles of Roi Et Rajabhat University Students”, J Roi Et, vol. 12, no. 1, pp. 207-215, Jun. 2018.