เพ็ญศักดิ์ณุสรณ์ พ. and สินจินดาวงศ์ ส. (2018) “THE GUIDELINES FOR INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT OF BUDDHISM SUNDAY SCHOOL”, Journal of Roi Et Rajabhat University, 12(2), pp. 219–227. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/165308 (Accessed: 20 May 2024).