วงค์ตาขี่วราภรณ์, and ฉลากบางวัลนิกา. 2019. “Risk Management in Educational Opportunity Expansion Schools”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13 (2), 191-200. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/187712.