แก้วมณีชัยศิริสุดา, and เพ็งสวัสดิ์วาโร. 2019. “Effective Time Management of School Directors: Causal Factors”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13 (2), 215-26. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/183862.