พวงสมบัติกนกกร, แสงพรหมนฤมล, เสนารัตน์เบญจมาภรณ์, and เสนารัตน์สมประสงค์. 2017. “The Development of Mathematics Exercises Entitled, ‘Integer System’ for Grade 7 Students”. Journal of Roi Et Rajabhat University 11 (2), 1-7. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/176322.