พรทวีกุลสัจธรรม, วงศ์คำจันทร์จิตราภรณ์, พันทวีธนาภรณ์, and ชมพูพาทย์คันธทรัพย์. 2018. “Learning Styles of Roi Et Rajabhat University Students”. Journal of Roi Et Rajabhat University 12 (1), 207-15. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/164920.