แก้วมณีชัยศ., & เพ็งสวัสดิ์ว. (2019). Effective Time Management of School Directors: Causal Factors. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(2), 215-226. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/183862