ประชามิ่ง ส., พิมขาลี ณ., & อุดมสันต์ น. (2017). The Language Used To Communicate Via Chat Application Line. Journal of Roi Et Rajabhat University, 11(2), 80–89. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/176343