(1)
จันทร์เจริญข.; สินจินดาวงศ์ส. A Teacher Preparation Management System of Education Faculty Roi Et Rajabhat University. J Roi Et 2019, 13, 179-188.