(1)
แก้วมณีชัยศ.; เพ็งสวัสดิ์ว. Effective Time Management of School Directors: Causal Factors. J Roi Et 2019, 13, 215-226.