(1)
เพ็ญศักดิ์ณุสรณ์ พ.; สินจินดาวงศ์ ส. THE GUIDELINES FOR INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT OF BUDDHISM SUNDAY SCHOOL. J Roi Et 2018, 12, 219-227.