[1]
แก้วมณีชัยศ. and เพ็งสวัสดิ์ว. 2019. Effective Time Management of School Directors: Causal Factors. Journal of Roi Et Rajabhat University. 13, 2 (Aug. 2019), 215-226.