1.
เอี่ยมแสน อ, วรรธนาคม น, แสนเสนาะ ส. Learning management model to develop creative thinking of secondary students in Bangkapi District. JRBAC [Internet]. 2018 Aug. 31 [cited 2022 Jul. 2];13(1):25-34. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224603