ลิ่มเนี่ยว ทนงศักดิ์, and มันตะสูตร ประภาส. “Motivation to Be Athletes Representing Satun Province”. Journal of Rattana Bundit University 13, no. 2 (December 31, 2018): 75–84. Accessed September 23, 2023. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224652.