ยูงทอง ปัณฑิตา, มนัสทรง ชลดา, and วิกรัยพัฒน์ ตะวัน. “ Ltd”. Journal of Rattana Bundit University 13, no. 2 (December 31, 2018): 61–74. Accessed September 23, 2023. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224649.