ลิ่มเนี่ยว ท., and มันตะสูตร ป. “Motivation to Be Athletes Representing Satun Province”. Journal of Rattana Bundit University, vol. 13, no. 2, Dec. 2018, pp. 75-84, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224652.