ยูงทอง ป., มนัสทรง ช., and วิกรัยพัฒน์ ต. “ Ltd”. Journal of Rattana Bundit University, vol. 13, no. 2, Dec. 2018, pp. 61-74, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224649.