ยูงทอง ป., มนัสทรง ช. and วิกรัยพัฒน์ ต. (2018) “ Ltd”., Journal of Rattana Bundit University, 13(2), pp. 61–74. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224649 (Accessed: 29 September 2023).