เอี่ยมสินธร พ. and เจริญศรี ศ. (2018) “ Ltd”., Journal of Rattana Bundit University, 13(2), pp. 1–12. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224630 (Accessed: 23 September 2023).