ลิ่มเนี่ยว ทนงศักดิ์, and มันตะสูตร ประภาส. 2018. “Motivation to Be Athletes Representing Satun Province”. Journal of Rattana Bundit University 13 (2):75-84. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224652.