ยูงทอง ปัณฑิตา, มนัสทรง ชลดา, and วิกรัยพัฒน์ ตะวัน. 2018. “ Ltd”. Journal of Rattana Bundit University 13 (2):61-74. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224649.