เอี่ยมสินธร พุฒิพงศ์, and เจริญศรี ศรีสกุล. 2018. “ Ltd”. Journal of Rattana Bundit University 13 (2):1-12. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224630.