ลิ่มเนี่ยว ท., & มันตะสูตร ป. (2018). Motivation to be athletes representing Satun province. Journal of Rattana Bundit University, 13(2), 75–84. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/article/view/224652