(1)
เอี่ยมแสน อ.; วรรธนาคม น.; แสนเสนาะ ส. Learning Management Model to Develop Creative Thinking of Secondary Students in Bangkapi District. JRBAC 2018, 13, 25-34.