1.
- -. ประวัติผู้เขียน และส่วนท้าย. JMS [Internet]. 1 [cited 2020Feb.20];7(1). Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6753