1.
- -. ประวัติผู้เขียน. JMS [Internet]. 1 [cited 2020Feb.23];8(3). Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6208