-, -. “ประวัติผู้เขียน และส่วนท้าย”. Journal of Mekong Societies 7, no. 1 (1). Accessed February 23, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6753.