-, -. “ประวัติผู้เขียน”. Journal of Mekong Societies 8, no. 3 (1). Accessed February 20, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6208.