-, -. “ประวัติผู้เขียน”. Journal of Mekong Societies 9, no. 3 (1). Accessed February 19, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/15147.