-, -. “ประวัติผู้เขียน และส่วนท้าย”. Journal of Mekong Societies, Vol. 7, no. 1, 1, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6753.