-, -. “ประวัติผู้เขียน”. Journal of Mekong Societies, Vol. 8, no. 3, 1, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6208.