[1]
- -, “ประวัติผู้เขียน และส่วนท้าย”, JMS, vol. 7, no. 1, 1.