[1]
- -, “ประวัติผู้เขียน”, JMS, vol. 8, no. 3, 1.