[1]
S. Thongpan, “Debates on Jonathan Rigg’s Proposal of Agrarian Transformations in Southeast Asia: a Case Study of Rubber Farms in Huay Kong Basin (ข้อถกเถียงต่อข้อเสนอของโจนาทาน ริกส์ ว่าด้วยกระบวนการเปลี่ยนผ่านของภาคเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาการทำสวนยาง”, JMS, vol. 9, no. 3, pp. 77-100, 1.