-, - (1) “ประวัติผู้เขียน และส่วนท้าย”, Journal of Mekong Societies, 7(1). Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6753 (Accessed: 23February2020).