-, -. 1. “ประวัติผู้เขียน และส่วนท้าย”. Journal of Mekong Societies 7 (1). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6753.