-, -. (1). ประวัติผู้เขียน และส่วนท้าย. Journal of Mekong Societies, 7(1). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6753