[1]
-, - 1. ประวัติผู้เขียน และส่วนท้าย. Journal of Mekong Societies. 7, 1 (1).