[1]
-, - 1. ประวัติผู้เขียน. Journal of Mekong Societies. 9, 3 (1).