[1]
-, - 1. ประวัติผู้เขียน. Journal of Mekong Societies. 2, 3 (1).