[1]
-, - 1. ประวัติผู้เขียน. Journal of Mekong Societies. 3, 1 (1).